Klachtenregeling

Bij eventuele klachten zullen we altijd ons best doen om er samen uit te komen. Mocht je ergens ontevreden over zijn dan horen we het graag, dat geeft ons de kans zaken te verbeteren. Je kunt ons bereiken via info@balansmakend.nl. Ben je toch niet tevreden over de afwikkeling van je klacht? Barbara Mulder is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), ook zij hebben een klachtenregeling.

 

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek dat u brengt aan de website www.balansmakend.nl BalansMakend is een organisatie die trainingen verzorgt binnen bedrijven en coaching aanbiedt aan individuen. 

1.2. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met BalansMakend. U gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn op iedere overeenkomst die U met BalansMakend aangaat.

1.3. BalansMakend wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van andere partijen (inclusief U) van de hand.

1.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien BalansMakend deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

2. Diensten

2.1. Coaching en trainingen binnen BalansMakend worden uitgevoerd door (Arbeids & Organisatie) Psychologen. De psycholoog begeleidt u middels sessies (wandelend buiten, in de praktijk of middels beeldbellen) om klachten te verminderen en/ of zaken te versterken. De duur van het coachtraject is altijd in overleg. Naast deze persoonlijke begeleiding bent u zelf dagelijks actief aan de slag met oefeningen. Incompany trainingen worden verzorgd in overleg met de opdrachtgever en voor elk incompany traject worden afspraken gemaakt op maat. 

 

3. Aansprakelijkheid – website

3.1. BalansMakend heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie die op de Website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie fouten of tekortkomingen vertoont, zal BalansMakend zich inspannen om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

3.2. BalansMakend kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, inclusief maar niet beperkt tot het beeldmateriaal.

3.3. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van medisch advies van een gediplomeerd arts. BalansMakend geeft in geen geval medische adviezen. Neem bij medische klachten altijd contact op met uw huisarts.

3.4. Zonder verificatie door een arts is gebruikmaking van de geboden informatie en het aangaan van een behandeltraject bij BalansMakend voor eigen rekening en risico van U. In geval van gezondheidsklachten adviseert BalansMakend U altijd een arts te raadplegen.

 

4. Aansprakelijkheid – Coachtraject & Training

4.1. U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen leer- en ontwikkelproces. BalansMakend is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de resultaten of gevolgen van de begeleiding.

4.2. U gaat ermee akkoord dat de dienst die BalansMakend aanbieden nooit de medische zorg van een arts kan vervangen. U begrijpt en accepteert dat de dienst die BalansMakend aanbieden complementair is aan medische zorg en nooit ter vervanging kan dienen van dergelijke zorg.

4.3. BalansMakend heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van het cursusmateriaal. Desalniettemin is het mogelijk dat de inhoud van het cursusmateriaal onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van het cursusmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend. Als de inhoud van het cursusmateriaal fouten of tekortkomingen vertoont, zal BalansMakend zich inspannen om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

4.4.BalansMakend is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van U, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, fluctuaties in omzet en gederfde winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de behandeling van U door BalansMakend, het gebruik of juist de beëindiging van de dienst van de BalansMakend.

4.5. Indien sprake is van enige aansprakelijkheid op welke grond dan ook van BalansMakend ten opzichte van U en/of derden, dan is deze schade per gebeurtenis uitsluitend beperkt tot directe schade die voortvloeit uit opzettelijk of grof nalatig handelen door BalansMakend, maar altijd tot een maximum bedrag van €75. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 

5. Tarieven

5.1. Het eerste gesprek (“kennismaking”) duurt 25 minuten,vindt face-to-face of telefonisch plaats en is vrijblijvend en kosteloos. De investering voor een coachtraject is:  €125,- per sessie voor particulieren (exclusief  BTW) en  €140,- per sessie voor bedrijven (exclusief BTW). Indien u verhinderd bent voor de intake, moet u dit minimaal 24 uur van te voren laten weten. Zegt u korter dan 24 uur van te voren af, dan wordt er € 60,- bij u in rekening gebracht. Tarieven voor de traingen zijn terug te vinden op de website van BalansMakend. Per traject kunnen tariefafspraken op maat gemaakt worden. 

5.2. Indien U (de Klant) besluit om gebruik te maken van een dienst, gaat de Klant ermee akkoord dat BalansMakend na iedere twee à drie consulten per e-mail een factuur stuurt aan de Klant. Facturen voor trainingen worden verstuurd na het leveren van de diensten. Er geldt een betalingstermijn van dertig dagen. 

5.3. Indien de Klant niet binnen de aangegeven kalenderdagen na de factuurdatum betaalt, wordt de Klant eenmalig kosteloos herinnerd de factuur te voldoen. Bij een tweede herinnering wordt het bedrag van de oorspronkelijk factuur vermeerderd met 15%.

5.4. Blijft de betaling ook na deze herinnering uit, dan zal BalansMakend een incassobureau inschakelen. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.

5.5. In het geval van niet tijdige betaling heeft BalansMakend het recht de uitvoering van het coach & train traject voor onbepaalde tijd op te schorten. 

5.6. Opschorting of beëindiging van het coach & train traject door BalansMakend heeft geen invloed op de betalingsverplichting voor reeds door de Klant genoten diensten van BalansMakend. 

5.7. BalansMakend behoudt zich het recht voor om bij twijfel over de kredietwaardigheid of uit hoofde van een andere zakelijke reden voor de levering van de dienst een vooruitbetaling te verlangen. Indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft, behoudt BalansMakend zich het recht voor de levering van de dienst op te schorten of te weigeren.

5.8 Een ingekochte training kan maximaal drie weken van te voren nog kosteloos geannuleerd worden. Daarna wordt de training wordt de helft in rekening gebracht. Bij het afzeggen van een training korter dan een week van te voren, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 

 

6. Informatie van BalansMakend op de Website

6.1. Alle Informatie die is geplaatst op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, software, foto’s, geluid, muziek, video’s op de Website, is eigendom of komt krachtens licentie toe aan BalansMakend. Alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op informatie behoren toe aan BalansMakend dan wel aan haar licentiegevers.

6.2.. Dergelijke informatie mag – zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van BalansMakend of haar licentiegevers – voor welk ander doel dan ook niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. BalansMakend behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk met betrekking tot deze informatie zijn verleend.

 

7. Links vanaf de BalansMakend website

7.1. Op de Dienst kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom zijn van BalansMakend of buiten haar zeggenschap vallen. BalansMakend aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.

7.2. BalansMakend is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de (externe) website(s) of bronnen. BalansMakend onderschrijft geen advertenties, producten of ander materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

7.3. BalansMakend is niet aansprakelijk voor de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van het al dan niet beschikbaar zijn van die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten, dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt, dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

7.4. BalansMakend raadt u aan om bij het verlaten van de Website goed op te letten, en kennis te nemen van de voorwaarden en het privacybeleid van elke andere door u bezochte website.

 

8. Wijzigingen Algemene voorwaarden

8.1. BalansMakend behoudt zich het recht voor op ieder moment deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

8.2. BalansMakend behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop BalansMakend met gegevens omgaat en om de voorwaarden aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Indien u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende algemene voorwaarden.

8.3. BalansMakend raadt u echter aan altijd de website in de gaten te houden om de meest recente versie van de algemene voorwaarden.

 

9. Privacy

9.1. BalansMakend gaat zorgvuldig met uw gegevens omgaan. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk gezien noodzakelijk is.

9.2. BalansMakend proberen een goede en persoonlijke service te kunnen bieden. Daarvoor heeft BalansMakend gegevens van u nodig. Indien u BalansMakend benadert, kunnen uw persoonsgegevens in een bestand worden opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening van BalansMakend zo goed mogelijk te kunnen verrichten.

9.3. De website van BalansMakend gebruikt cookies om uw voorkeuren te bewaren. Als u het gebruik van cookies niet op prijs stelt, dan moet u dit zelf in uw Internet opties wijzigen.

 

10. Contactgegevens

10.1. Indien u zich wilt wenden tot BalansMakend, geen informatie of reclame van BalansMakend meer wilt ontvangen, uw gegevens wilt inzien, laten bijwerken of heeft u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen (ook over uw persoonlijke gegevens), neem dan contact op met BalansMakend

Contactgegevens:
E-mail: info@balansmakend.nl

 

11. Rechts- en forumkeuze

11.1. Op het gebruik van deze Website, de diensten die door BalansMakend worden aangeboden en alle met deze Website verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Indien deze algemene voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, heeft BalansMakend het recht om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de gebruiker zich dient te houden. Alle geschillen in verband met deze website of de algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

BalansMakend algemene voorwaarden – Versie juni 2023